Yves Klein: "Anthropometries of the blue period" (1960)


Yves Klein
Anthropometries of the blue period
Acción
1960