Yves Klein:Anthropometries of the Blue Period and Fire Paintings (1960)
Yves Klein
Anthropometries of the Blue Period and Fire Paintings
(1960)
Performances